Αναφορικά με το έργο

Γενικός στόχος του έργου

Η επαναφορά της θέσης της Εκπαίδευσης στην Επιστήμη των Τροφίμων και συναφών θεμάτων στην κουλτούρα των νέων ανθρώπων, με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη και την ευημερία.

Ειδικοί στόχοι του έργου

 • Να ενισχύσει τη σημασία της Διατροφής και της Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια των Τροφίμων, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Να επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς στο να διευρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ανάπτυξης μεθόδων ενσωμάτωσης της διδασκαλίας της Επιστήμης Τροφίμων, με βάση παραδοσιακά αλλά και διαδικτυακά υλικά, μέσω της ανάπτυξης μεθόδων διάγνωσης και ανατροφοδότησης, προκειμένου να κατακτήσουν τα εθνικά σημεία αναφοράς και πρότυπα.
 • Να βελτιωθεί η μάθηση των βασικών εννοιών των επιστημών της ζωής, αρχής γενομένης από το νηπιαγωγείο, μέσω της προώθησης καινοτόμων μεθόδων μάθησης όπως μάθηση με βάση την εμπειρία, μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων κ.λπ.
 • Να διατηρηθεί η περιέργεια και να αναπτυχθεί η επιθυμία για ενασχόληση με τις επιστήμες της ζωής ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, παρέχοντας διαδραστικές ασκήσεις και πραγματικές παρουσιάσεις τόσο για τα παιδιά στο νηπιαγωγείο όσο και τα μεγαλύτερα παιδιά.
 • Να προωθήσει δια βίου υγιεινές συμπεριφορές μεταξύ των μαθητών, με την επίτευξη μη τυπικών ικανοτήτων όπως ανοιχτό μυαλό, έλεγχο άγχους, αυτογνωσία και οικοδόμηση μιας θετικής αυτοεικόνας, δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Να ενθαρρύνει τον προσανατολισμό για επιστημονικές και τεχνικές σταδιοδρομίες στο γυμνάσιο διατηρώντας τον ενθουσιασμό των μαθητών και την τόνωση της δημιουργικότητας τους με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η διαφορά μεταξύ της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης με βάση την εργασία.
 • Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ομαδικών εργασιών στον τομέα της Επιστήμης Τροφίμων.
 • Να αναπτυχθούν βασικές και γενικές μεταφέρσιμες σε άλλα πλαίσια συμφραζομένων δεξιοτήτες.
 • Να αναναπτυχθούν εκπαιδευτικοί πόροι στον τομέα των επιστημών της ζωής με τη χρήση λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ.

Ομάδα στόχος

 • Εκπαιδευτικοί και μαθητές της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης
 • Σπουδαστές της Τ-βάθμιας εκπ/σης που συμμετέχουν, σε συνεργασία με τους μαθητές της Δ-βάθμιας εκπ/σης, σε πρακτικές δραστηριότητες
 • Οι ενδιαφερόμενοι φορείς από τη βιομηχανία τροφίμων, ενήλικες (π.χ. γονείς των μαθητών) κ.λπ.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Eνσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα της Επιστήμης Τροφίμων και συναφών θεμάτων, καθώς και μέσα στο σχολείο ως σύνολο βασισμένων στην ανάλυση απαιτήσεων
 • Eνίσχυση των κινήτρων των νέων, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις επιστήμες
 • Eνίσχυση των τυπικών και άτυπων ικανοτήτων των μαθητών στην Εκπαίδευση της Επιστήμης των Τροφίμων, ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και κατανόηση του ρόλου αυτής της επιστήμης στην προσωπική τους ζωή και στην κοινωνία
 • Aύξηση ευκαιριών για την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών, με την έννοια της επιλογής μιας σταδιοδρομίας στον τομέα της Επιστήμης Τροφίμων
 • Aπόκτηση γνώσεων και εμπειριών από τους συμμετέχοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη (από επαγγελματική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη), αλλαγές σε πρόσωπα και οργανισμούς
 • Bελτίωση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και καλύτερων γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Eφαρμογή της διαγενεαλογικής μάθησης: οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα διδάξουν τους νέους την παραδοσιακή υγιεινή διατροφή και μαγειρική, ενώ οι νέοι θα δώσουν ψηφιακή φωνή - μέσω της ψηφιακής αφήγησης στις γνώσεις για υγιεινή διατροφή των μεγαλύτερων ηλικιακά
 • Eυεργετική αποτύπωση στην ευημερία των πολιτών της Ευρώπης, σχετικώς με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ως συνέπεια της πραγματικής επιλογής των τροφίμων που ταιριάζουν σε μια υγιεινή διατροφή και την καλύτερη κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ της διατροφής και των σχετιζόμενων με τη διατροφή χρόνιων παθήσεων.

Δραστηριότητες του έργου

 • O1. Κριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή, την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων
  • O1-A1 Αναλύοντας τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε κάθε χώρα εταίρο
  • O1-A2 Σχεδιάζοντας τα χαρτοφυλάκια που περιέχουν κατάλληλη μεθοδολογία επιμόρφωσης και συναφές επιστημονικό περιεχόμενο
 • O2. Σχεδιασμός των ενοτήτων επιμόρφωσης / εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • O2-A1 Σχεδιάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό (μάθημα / πρακτικές εφαρμογές)
  • O2-A2 Σχεδιασμός ολοκληρωμένων εικονικών εργαστηρίων
  • O2-A3 Σχεδιάζοντας βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού
 • O3. Ανάληψη της διαδικασίας επιμόρφωσης και υλοποίησης στην τάξη
  • O3-A1 Εκπαιδευτική διαδικασία πρόσωπο με πρόσωπο
  • O3-A2 Διαδικασία επιμόρφωσης - διαδικτυακής επιμόρφωσης
  • O3-A3 Ανάδραση και συνεργασία (φόρουμ)
  • O3-A4 Σχεδιασμός και δημοσίευση των χαρτοφυλακίων (Portfolios) για την εφαρμογή στην τάξη
 • O4. Σχεδιασμός και εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών Καλών Πρακτικών
  • O4-A1 Σχεδιάζοντας τις Κατευθυντήριες Γραμμές Καλών Πρακτικών για την Εκπαίδευση
  • O4-A2 Σχεδιάζοντας τις Διατροφικές Οδηγίες για τα παιδιά και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ασφάλεια των Τροφίμων για Παιδιά
  • O4-A3 Κατασκευή καινοτόμων προϊόντων διατροφής και την προώθηση των σχετικών εθνικών διατροφικών παραδόσεων
 • O5. Ανάλυση των επιπτώσεων του έργου
  • O5-A1 Σχεδιασμός των εργαλείων αξιολόγησης για την εκπαιδευτική διαδικασία & Διαδικασία Υλοποίησης & συλλογή / ερμηνεία των σχετικών δεδομένων
  • O5-A2 Κοινός σχεδιασμός και συμμετοχή με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις Ημέρες Ειδικών Εκδηλώσεων
 • O6. Σχεδιασμός και εφαρμογή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
  • O6-A1 Σχεδιασμός και ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου και του περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης
  • O6-A2 Προετοιμασία εισηγήσεων σε συνέδρια & επιστημονικών άρθρων

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Ενωσης

Αυτή η ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/των συγγραφεα/ων και η ΕΕ δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν