Apie projektą

Projekto tikslas

Atgaivinti maisto mokslo ugdymo tradicijas jaunimo tarpe, siekiant asmeninio tobulėjimo ir gerovės

Projekto uždaviniai

 • Sustiprinti mitybos ir maisto saugos ugdymą tiek pamokų metu, tiek popamokinėje veikloje
 • Mokyti mokytojus/dėstytojus išplėsti mokymo procesą integruojant maisto mokslą, pasinaudojant tradicine ir e-mokymosi medžiaga, naujausia vertinimo sistema ir atgalinio ryšio metodais vadovaujantis nacionalinėmis švietimo gairėmis ir standartais
 • Pagerinti pagrindinių gamtos mokslų dėstymą darželiuose, pradinėse ir pagrindinėse mokyklose, diegiant inovatyvius mokymo metodus, paremtus tyrimais, problemų sprendimu ir t.t.
 • Didinti jaunimo susidomėjimą gamtos mokslais, įtraukiant į mokymosi procesą interaktyvius žaidimus ir gyvenimiškas situacijas, pritaikytas įvairaus amžiaus grupėms
 • Skatinti ugdytis sveikos gyvensenos įpročius jaunimo tarpe tobulinant bendruosius gebėjimus: nešališkumą, įtampos kontrolę, savityrą, savivoką, bendravimą ir visuomeniškumą
 • Didinti studentų polinkį mokslinei ir techninei veiklai aukštojoje mokykloje, pasinaudojant jaunimo entuziazmu ir kūrybiškumu tam, kad sumažinti skirtumus tarp formalaus mokymo ir mokymo dirbant
 • Skatinti grupinių projektų rengimą maisto mokslo srityje
 • Ugdyti pagrindinius ir specialiuosius gebėjimus
 • Pagerinti mokymo priemones gamtos mokslų srityje, panaudojant IT technologijas.

Tikslinės grupės

 • Ikimokyklinio ir pagrindinio ugdymo lygmens mokytojai/dėstytojai ir mokiniai
 • Aukštųjų mokyklų studentai (dalyviai, glaudžiai bendradarbiaujantys su pagrindinio ugdymo lygmens mokiniais praktinės veiklos klausimais)
 • Suinteresuotų šalių atstovai iš maisto pramonės, maisto kokybės užtikrinimo institucijų, taip pat mokinių tėvai ir t.t.

Numatomas rezultatas/poveikis

 • Gerosios Maisto mokslo ir su juo susijusių dalykų praktikos integracija į mokymosi procesą, remiantis poreikių analize
 • Sustiprinta jaunų žmonių motyvacija, siekiant sumažinti nepakankamo lygmens tyrėjų skaičių moksle
 • Pagilintos mokinių, dalyvaujančių Maisto mokslo švietime formaliuoju ir neformaliuoju būdu kompetencijos, ugdant asmenybę, gebančią suvokti ir vertinti mokslo įtaką asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui
 • Didesnės galimybės studentų profesiniam tobulėjimui, renkantis karjerą Maisto mokslo srityje
 • Naujos žinios ir patirtis (profesinėje, socialinėje ir kultūrinėje plotmėje) suinteresuotoms šalims ir projekto dalyviams, individualūs ir organizaciniai pokyčiai
 • Aukštesnis kultūrinis sąmoningumas ir geresni kalbos įgūdžiai
 • Įgyvendintas kartų/generacijų mokymosi principas: vyresnio amžiaus žmonės išmokins jaunuomenę tradicinės sveikos mitybos ir ruošybos įpročių, tuo tarpu jaunuomenė prabils į visuomenę skaitmeniniu „balsu“ - per skaitmenines pasakojimų technologijas – tuo būdu taip perkeldama gerąsias vyresnio amžiaus žmonių žinias ir patirtį sveikos mitybos ir maisto gaminimo klausimais
 • Patobulėjusi informacijos, susijusios su Europos sąjungos žmonių gerove, gyvenimo trukmės didėjimu, paieškos sistema ir to pasekmė, tinkamai atrinkti sveikos mitybos maisto produktai, geresnis ryšio tarp mitybos ir su mityba susijusių lėtinių ligų supratimas

Projekto veiklos

 • O1. Švietimo ugdymo programų, susijusių su mityba, sveikata ir maisto sauga analizė
  • O1-A1 Kiekvienos partnerių šalies darželių, pradinių ir pagrindinių mokyklų švietimo programų analizė
  • O1-A2 Mokslu pagrįsto tinkamo mokymo metodų portfolio sukūrimas
 • O2. Mokymo modulių / mokymo proceso sukūrimas
  • O2-A1 Mokymo medžiagos kūrimas (kursai / praktinis pritaikymas)
  • O2-A2 Integruotų virtualių laboratorijų sukūrimas
  • O2-A3 Vaizdo medžiagos, pagal mokymo medžiagą, kūrimas
 • O3. Mokymosi proceso klasėse įgyvendinimas
  • O3-A1 Mokymo procesas – susitikimai su auklėtojais/mokytojais
  • O3-A2 Mokymo procesas – nuotolinio mokymo seminarai
  • O3-A3 Atsiliepimai ir tolesnis bendradarbiavimas – internetinėje svetainėje
  • O3-A4 Mokymo portfolio kūrimas ir spausdinimas
 • O4. Geros praktikos gairių kūrimas ir įgyvendinimas
  • O4-A1 Geros praktikos gairių mokykloms kūrimas
  • O4-A2 Geros praktikos gairių vaikams mitybos ir maisto saugos srityje kūrimas
  • O4-A3 Inovatyvių maisto produktų skatinant nacionalines tradicijas sukūrimas
 • O5. Veiklų analizė
  • O5-A1 Mokymo ir įgyvendinimo proceso, bei sukauptų duomenų analizės ir vertinimo sistemos bei priemonių sukūrimas
  • O5-A2 Suinteresuotų institucijų įtraukimas ir dalyvavimas specialiuose renginiuose
 • O6. Projekto sklaidos įgyvendinimas
  • O6-A1 Projekto internetinės svetainės/tinklalapio kūrimas ir priežiūra
  • O6-A2 Mokslinių straipsnių rengimas ir konferencijų organizavimas

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos.

Šis leidinys[publikacija]atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokią pagamintą ir jame pateiktą informaciją.