Αρχική σελίδα

Ο Βασικός στόχος του έργου είναι η επαναφορά της θέσης της Εκπαίδευσης στην Επιστήμη των Τροφίμων και συναφών θεμάτων στην κουλτούρα των νέων ανθρώπων, με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη και την ευημερία. Η αυξημένη παρουσία ασθενειών που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τη διατροφή αποτελεί μια σημαντική σύγχρονη πρόκληση η οποία απαιτεί κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ακόμη και από την προσχολική αγωγή προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο υγιής ζωή για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο το έργο προτείνει δραστηριότητες που στοχεύουν στη διεύρυνση και στον εμπλουτισμό της μάθησης των μαθητών σχετικά με την απόκτηση υγιών και διαβίου συνηθειών μέσω της αυτεπίγνωσης και της βαθειάς κατανόησης βασικών στοιχείων της Επιστήμης των τροφίμων με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη και την ευημερία.

Τίτλος του έργου: "Ας το κάνουμε καλύτερο! Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση στην τριάδα διατροφή-υγεία-ασφάλεια τροφίμων στη σχολική εκπαίδευση
Συμβόλαιο: 2014-1-RO01-KA200-002931
Πρόγραμμα: Erasmus +
Δράση κλειδί 2: Cooperation for innovation and exchange of good practices
Δράση: Strategic Partnerships
Πεδίο: Strategic Partnerships addressing more than one field
Πεδίο κύριας εφαρμογής: Σχολική εκπαίδευση
Εναρξη του έργου: 01.09.2014
Καταληκτική ημερομηνία του έργου: 30.08.2016

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Ενωσης

Αυτή η ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/των συγγραφεα/ων και η ΕΕ δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν