Αποτελέσματα
 • Κριτική ανάλυση αναλυτικών προγραμμάτων σχετικά με τη διατροφή την υγεία και την ασφάλεια τροφίμων

 • Επιμορφωτικό υλικό
 • Εικονικά πειράματα
 • Εκπαιδευτικά Βίντεος
 • Εξυπνο ψηφιακό παιχνίδι με κάρτες 10 θεματικων ενοτήτων κατάλληλο για το νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο
 • Minimum 30 φάκελλοι (portfolios) σχετικά με την υλοποίηση στην τάξη κατάλληλων μαθησιακών σχεδίων για κάθε εταίρο
 • Το λιγότερο 300 εκπαιδευτικοί εμπλεκόμενοι στην επιμορφωτική διαδικασία,αντίστοιχα 200 μαθησιακά αντικείμενα
 • Πάνω από 3000 ερωτηματολόγια προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την αυτεπίγνωση των μαθητών σχετικά με την τριάδα Υγεια-Διατροφή-Ασφάλεια στη σύγχρονη εκπαίδευση
 • Εργαλεία αξιολόγησης
 • Καλές πρακτικές και οδηγίες για τη σχολική εκπαίδευση, οδηγίες διατροφής και κανόνες ασφάλειας τροφίμων για παιδιά


 • Η ιστοσελίδα του έργου
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Ενωσης

Αυτή η ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/των συγγραφεα/ων και η ΕΕ δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν